快捷搜索:  www.ymwears.cn

望云惭高鸟,临水愧游鱼

望云惭高鸟,临水愧游鱼

出自魏晋陶渊明的《始作镇军入伍经曲阿作
原文赏析:
弱龄寄事外,委怀在琴书。
被褐欣得意,屡琴常晏如。
时来苟冥会,宛辔憩亨衢。
投策命晨装,暂与园田疏。
眇眇孤舟逝,绵绵归思纡。
我行岂不遥,登降千里余。
目倦川途异,心念山泽居。
望云惭高鸟,临水愧游鱼
真想初在襟,谁谓形迹拘。
聊且凭化迁,终返班生庐。
拼音解读
ruò líng jì shì wài ,wěi huái zài qín shū 。
bèi hè xīn zì dé ,lǚ qín cháng yàn rú 。
shí lái gǒu míng huì ,wǎn pèi qì tōng qú 。
tóu cè mìng chén zhuāng ,zàn yǔ yuán tián shū 。
miǎo miǎo gū zhōu shì ,mián mián guī sī yū 。
wǒ háng qǐ bú yáo ,dēng jiàng qiān lǐ yú 。
mù juàn chuān tú yì ,xīn niàn shān zé jū 。
wàng yún cán gāo niǎo ,lín shuǐ kuì yóu yú
zhēn xiǎng chū zài jīn ,shuí wèi xíng jì jū 。
liáo qiě píng huà qiān ,zhōng fǎn bān shēng lú 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: